Locating Underground Pipe Using Wideband Chaotic Ground Penetrating Radar

Jingxia Li, Tian Guo, Henry Leung, Hang Xu, Li Liu, Bingjie Wang, Yang Liu. Locating Underground Pipe Using Wideband Chaotic Ground Penetrating Radar. Sensors, 19(13):2913, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.