A Dual-Wavelength Ocean Lidar for Vertical Profiling of Oceanic Backscatter and Attenuation

Kaipeng Li, Yan He, Jian Ma, Zhengyang Jiang, Chunhe Hou, Weibiao Chen, Xiaolei Zhu, Peng Chen 0023, Junwu Tang, Songhua Wu, Fanghua Liu, Yuan Luo, Yufei Zhang, Yongqiang Chen. A Dual-Wavelength Ocean Lidar for Vertical Profiling of Oceanic Backscatter and Attenuation. Remote Sensing, 12(17):2844, 2020. [doi]

Authors

Kaipeng Li

This author has not been identified. Look up 'Kaipeng Li' in Google

Yan He

This author has not been identified. Look up 'Yan He' in Google

Jian Ma

This author has not been identified. Look up 'Jian Ma' in Google

Zhengyang Jiang

This author has not been identified. Look up 'Zhengyang Jiang' in Google

Chunhe Hou

This author has not been identified. Look up 'Chunhe Hou' in Google

Weibiao Chen

This author has not been identified. Look up 'Weibiao Chen' in Google

Xiaolei Zhu

This author has not been identified. Look up 'Xiaolei Zhu' in Google

Peng Chen 0023

This author has not been identified. Look up 'Peng Chen 0023' in Google

Junwu Tang

This author has not been identified. Look up 'Junwu Tang' in Google

Songhua Wu

This author has not been identified. Look up 'Songhua Wu' in Google

Fanghua Liu

This author has not been identified. Look up 'Fanghua Liu' in Google

Yuan Luo

This author has not been identified. Look up 'Yuan Luo' in Google

Yufei Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yufei Zhang' in Google

Yongqiang Chen

This author has not been identified. Look up 'Yongqiang Chen' in Google