A Dual-Wavelength Ocean Lidar for Vertical Profiling of Oceanic Backscatter and Attenuation

Kaipeng Li, Yan He, Jian Ma, Zhengyang Jiang, Chunhe Hou, Weibiao Chen, Xiaolei Zhu, Peng Chen 0023, Junwu Tang, Songhua Wu, Fanghua Liu, Yuan Luo, Yufei Zhang, Yongqiang Chen. A Dual-Wavelength Ocean Lidar for Vertical Profiling of Oceanic Backscatter and Attenuation. Remote Sensing, 12(17):2844, 2020. [doi]

Bibliographies