A New Boundary Condition for Particle Swarm Optimization

Hongqi Li, Xu He, Xiaolong Xie, Li Li, Jinyu Zhou, Xiongyan Li. A New Boundary Condition for Particle Swarm Optimization. JCIT, 5(9):215-221, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.