SysPTM 2.0: an updated systematic resource for post-translational modification

Jing Li, Jia Jia, Hong Li, Jian Yu, Han Sun, Ying He, Daqing Lv, Xiaojuan Yang, Michael O. Glocker, Liang-Xiao Ma, Jiabei Yang, Ling Li, Wei Li, Guoqing Zhang, Qian Liu, Yixue Li, Lu Xie. SysPTM 2.0: an updated systematic resource for post-translational modification. Database, 2014, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.