12

Hongping Li, Shuhui Lv, Yijia Bai, Yanjie Xia, Xiaojuan Liu, Jian Meng. 12. Journal of Computational Chemistry, 33(1):82-87, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.