Toward a Comprehensive Face Detector in the Wild

Jianshu Li, Luoqi Liu, Jianan Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Terence Sim. Toward a Comprehensive Face Detector in the Wild. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 29(1):104-114, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.