An Integrated Altitude Control Design for a Tail-Sitter UAV Equipped With Turbine Engines

Huanyu Li 0002, Chunwen Li, Hangyu Li, Yingjie Li, Zhipeng Xing. An Integrated Altitude Control Design for a Tail-Sitter UAV Equipped With Turbine Engines. IEEE Access, 5:10941-10952, 2017. [doi]

Bibliographies