Monocular Image Based 3D Model Retrieval

Wenhui Li, Anan Liu, Weizhi Nie, Dan Song, Yuqian Li, Weijie Wang, Shu Xiang, Heyu Zhou, Ngoc-Minh Bui, Yunchi Cen, Zenian Chen, Huy-Hoang Chung-Nguyen, Gia-Han Diep, Trong-Le Do, Eugeni L. Doubrovski, Anh Duc Duong, Jo M. P. Geraedts, Haobin Guo, Trung-Hieu Hoang, Yichen Li, Xing Liu, Zishun Liu, Duc-Tuan Luu, Yunsheng Ma, Vinh-Tiep Nguyen, Jie Nie, Tongwei Ren, Mai-Khiem Tran, Son-Thanh Tran-Nguyen, Minh-Triet Tran, The-Anh Vu-Le, Charlie C. L. Wang, Shijie Wang, Gangshan Wu, Caifei Yang, Meng Yuan, Hao Zhai, Ao Zhang, Fan Zhang, Sicheng Zhao. Monocular Image Based 3D Model Retrieval. In Silvia Biasotti, Guillaume Lavoué, Remco C. Veltkamp, editors, 12th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2019, Genoa, Italy, May 5-6, 2019. pages 103-110, Eurographics Association, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.