TRlnc: a comprehensive database for human transcriptional regulatory information of lncRNAs

Yanyu Li, Xuecang Li, Yongsan Yang, Meng Li, Fengcui Qian, Zhidong Tang, Jianmei Zhao, Jian Zhang, Xuefeng Bai, Yong Jiang, JianYuan Zhou, Yuexin Zhang, Liwei Zhou, Jianjun Xie, Enmin Li, Qiuyu Wang, Chunquan Li 0002. TRlnc: a comprehensive database for human transcriptional regulatory information of lncRNAs. Briefings in Bioinformatics, 22(2):1929-1939, 2021. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.