Matching user accounts across social networks based on username and display name

Yongjun Li, You Peng, Zhen Zhang, Hongzhi Yin, Quanqing Xu. Matching user accounts across social networks based on username and display name. World Wide Web, 22(3):1075-1097, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.