Computer Simulation of Sequential Impoundment Process of Concrete-faced Rockfill Dam

Shouju Li, Zichang Shangguan, Jizhe Wang. Computer Simulation of Sequential Impoundment Process of Concrete-faced Rockfill Dam. JCP, 7(8):1801-1808, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.