Deep Job Understanding at LinkedIn

Shan Li, Baoxu Shi, Jaewon Yang, Ji Yan, Shuai Wang, Fei Chen, Qi He. Deep Job Understanding at LinkedIn. In Jimmy Huang, Yi Chang, Xueqi Cheng, Jaap Kamps, Vanessa Murdock, Ji-Rong Wen, Yiqun Liu, editors, Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020. pages 2145-2148, ACM, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.