Deep Twin Support Vector Machine

Dewei Li, Yingjie Tian, Honggui Xu. Deep Twin Support Vector Machine. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 65-73, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.