A Wavelet Bicoherence-Based Quadratic Nonlinearity Feature for Translational Axis Condition Monitoring

Yong Li, Xiufeng Wang, Jing Lin, Shengyu Shi. A Wavelet Bicoherence-Based Quadratic Nonlinearity Feature for Translational Axis Condition Monitoring. Sensors, 14(2):2071-2088, 2014. [doi]

Bibliographies