Working clothes detection of substation workers based on the image processing

Jie Li, Tianzheng Wang, Yongxiang Li, Yun Tian, Shuai Wang, Muliu Zhang, Yongjie Zhai, Shiying Sun, Xiaoguang Zhao. Working clothes detection of substation workers based on the image processing. In Ninth International Conference on Advanced Computational Intelligence, ICACI 2017, Doha, Qatar, February 4-6, 2017. pages 180-184, IEEE, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.