A Novel Resistive Memory-based Process-in-memory Architecture for Efficient Logic and Add Operations

Taozhong Li, Qin Wang, Yongxin Zhu 0001, Jian-Fei Jiang, Guanghui He, Jing Jin, Zhigang Mao, Naifeng Jing. A Novel Resistive Memory-based Process-in-memory Architecture for Efficient Logic and Add Operations. ACM Trans. Design Autom. Electr. Syst., 24(2), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.