In Situ Representation of Soil/Sediment Conductivity Using Electrochemical Impedance Spectroscopy

Xiaojing Li, Xin Wang, Qian Zhao, Yueyong Zhang, Qixing Zhou. In Situ Representation of Soil/Sediment Conductivity Using Electrochemical Impedance Spectroscopy. Sensors, 16(5):625, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.