Commutative fragile zero-watermarking and encryption for image integrity protection

Ming Li 0029, Di Xiao, Ye Zhu, Yushu Zhang, Lin Sun. Commutative fragile zero-watermarking and encryption for image integrity protection. Multimedia Tools Appl., 78(16):22727-22742, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.