Identifying critical factors for corporate implementing virtualization technology

Shing-Han Li, David C. Yen, Chung-Chiang Hu, Wen-Hui Lu, Yung-Chen Chiu. Identifying critical factors for corporate implementing virtualization technology. Computers in Human Behavior, 28(6):2244-2257, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.