Energy-Efficient Patching Strategy for Wireless Sensor Networks

Pengdeng Li, Lu-Xing Yang, Xiaofan Yang, Xiang Zhong, Junhao Wen, Qingyu Xiong. Energy-Efficient Patching Strategy for Wireless Sensor Networks. Sensors, 19(2):262, 2019. [doi]

Bibliographies