Gene expression data classification using locally linear discriminant embedding

Bo Li 0002, Chun-Hou Zheng, De-Shuang Huang, Lei Zhang 0006, Kyungsook Han. Gene expression data classification using locally linear discriminant embedding. Comp. in Bio. and Med., 40(10):802-810, 2010. [doi]

No reviews for this publication, yet.