HiFreSP: A novel high-frequency sub-pathway mining approach to identify robust prognostic gene signatures

Meng Li, Jianmei Zhao, Xuecang Li, Yang Chen, Chenchen Feng, Fengcui Qian, Yuejuan Liu, Jian Zhang, Jianzhong He, Bo Ai, Ziyu Ning, Wei Liu, Xuefeng Bai, Xiaole Han, Zhiyong Wu, Xiue Xu, Zhidong Tang, Qi Pan, Liyan Xu, Chunquan Li, Qiuyu Wang, Enmin Li. HiFreSP: A novel high-frequency sub-pathway mining approach to identify robust prognostic gene signatures. Briefings in Bioinformatics, 21(4):1411-1424, 2020. [doi]

Authors

Meng Li

This author has not been identified. Look up 'Meng Li' in Google

Jianmei Zhao

This author has not been identified. Look up 'Jianmei Zhao' in Google

Xuecang Li

This author has not been identified. Look up 'Xuecang Li' in Google

Yang Chen

This author has not been identified. Look up 'Yang Chen' in Google

Chenchen Feng

This author has not been identified. Look up 'Chenchen Feng' in Google

Fengcui Qian

This author has not been identified. Look up 'Fengcui Qian' in Google

Yuejuan Liu

This author has not been identified. Look up 'Yuejuan Liu' in Google

Jian Zhang

This author has not been identified. Look up 'Jian Zhang' in Google

Jianzhong He

This author has not been identified. Look up 'Jianzhong He' in Google

Bo Ai

This author has not been identified. Look up 'Bo Ai' in Google

Ziyu Ning

This author has not been identified. Look up 'Ziyu Ning' in Google

Wei Liu

This author has not been identified. Look up 'Wei Liu' in Google

Xuefeng Bai

This author has not been identified. Look up 'Xuefeng Bai' in Google

Xiaole Han

This author has not been identified. Look up 'Xiaole Han' in Google

Zhiyong Wu

This author has not been identified. Look up 'Zhiyong Wu' in Google

Xiue Xu

This author has not been identified. Look up 'Xiue Xu' in Google

Zhidong Tang

This author has not been identified. Look up 'Zhidong Tang' in Google

Qi Pan

This author has not been identified. Look up 'Qi Pan' in Google

Liyan Xu

This author has not been identified. Look up 'Liyan Xu' in Google

Chunquan Li

This author has not been identified. Look up 'Chunquan Li' in Google

Qiuyu Wang

This author has not been identified. Look up 'Qiuyu Wang' in Google

Enmin Li

This author has not been identified. Look up 'Enmin Li' in Google