Optimizing the Stowage Planning and Block Relocation Problem in Inland Container Shipping

Jun Li 0056, Yu Zhang, Zhixiong Liu, Xiaolei Liang. Optimizing the Stowage Planning and Block Relocation Problem in Inland Container Shipping. IEEE Access, 8:207499-207514, 2020. [doi]

Authors

Jun Li 0056

This author has not been identified. Look up 'Jun Li 0056' in Google

Yu Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yu Zhang' in Google

Zhixiong Liu

This author has not been identified. Look up 'Zhixiong Liu' in Google

Xiaolei Liang

This author has not been identified. Look up 'Xiaolei Liang' in Google