Measurement of subsidence in the Yangbajing geothermal fields, Tibet, from TerraSAR-X InSAR time series analysis

Yongsheng Li, Jingfa Zhang, Zhenhong Li, Yi Luo, Wenliang Jiang, Yunfeng Tian. Measurement of subsidence in the Yangbajing geothermal fields, Tibet, from TerraSAR-X InSAR time series analysis. Int. J. Digital Earth, 9(7):697-709, 2016. [doi]

Bibliographies