Two New Families of Quadratic APN Functions

Kangquan Li, Yue Zhou 0001, Chunlei Li 0001, Longjiang Qu. Two New Families of Quadratic APN Functions. IEEE Transactions on Information Theory, 68(7):4761-4769, 2022. [doi]

Authors

Kangquan Li

This author has not been identified. Look up 'Kangquan Li' in Google

Yue Zhou 0001

This author has not been identified. Look up 'Yue Zhou 0001' in Google

Chunlei Li 0001

This author has not been identified. Look up 'Chunlei Li 0001' in Google

Longjiang Qu

This author has not been identified. Look up 'Longjiang Qu' in Google