Two New Families of Quadratic APN Functions

Kangquan Li, Yue Zhou 0001, Chunlei Li 0001, Longjiang Qu. Two New Families of Quadratic APN Functions. IEEE Transactions on Information Theory, 68(7):4761-4769, 2022. [doi]

No reviews for this publication, yet.