Application of GPS Trajectory Data for Investigating the Interaction between Human Activity and Landscape Pattern: A Case Study of the Lijiang River Basin, China

Jun Li 0021, Yuan Zhang, Xiang Wang, Qiming Qin, Zhuangzhuang Wei, Jingze Li. Application of GPS Trajectory Data for Investigating the Interaction between Human Activity and Landscape Pattern: A Case Study of the Lijiang River Basin, China. ISPRS Int. J. Geo-Information, 5(7):104, 2016. [doi]