Distributed consensus-based multi-agent convex optimization via gradient tracking technique

Huaqing Li 0001, Hao Zhang, Zheng Wang, Yifan Zhu, Qi Han. Distributed consensus-based multi-agent convex optimization via gradient tracking technique. J. Franklin Institute, 356(6):3733-3761, 2019. [doi]

No reviews for this publication, yet.