Watershed delineation on a hexagonal mesh grid

Chang-Liao, Teklu K. Tesfa, Zhuoran Duan, L. Ruby Leung. Watershed delineation on a hexagonal mesh grid. Environmental Modelling and Software, 128:104702, 2020. [doi]

Bibliographies