Process optimization of gold stud bump manufacturing using artificial neural networks

Leo Chau-Kuang Liau, Burce Shin-Ching Chen. Process optimization of gold stud bump manufacturing using artificial neural networks. Expert Syst. Appl., 29(2):264-271, 2005. [doi]

Authors

Leo Chau-Kuang Liau

This author has not been identified. Look up 'Leo Chau-Kuang Liau' in Google

Burce Shin-Ching Chen

This author has not been identified. Look up 'Burce Shin-Ching Chen' in Google