Dynamic-Charging Current-Scaling Technique with Dual Accurate Current Control and Temperature Loops with Charging-Current Accuracy up to 99.6% for 1.6× Faster Lithium-Ion Battery Charging

Wei-Tin Lin, Zong-Yi Lin, Chia-Hao Liu, Chia-Ming Huang, Li-Cheng Chu, Ke-Horng Chen, Yin-Hsi Lin, Shian-Ru Lin, Tsung-Yen Tsai, Hann-Huei Tsai, Ying-Zong Juang. Dynamic-Charging Current-Scaling Technique with Dual Accurate Current Control and Temperature Loops with Charging-Current Accuracy up to 99.6% for 1.6× Faster Lithium-Ion Battery Charging. In IEEE International Solid- State Circuits Conference, ISSCC 2019, San Francisco, CA, USA, February 17-21, 2019. pages 434-436, IEEE, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.