Steering data quality with visual analytics: The complexity challenge

Shixia Liu, Gennady L. Andrienko, Yingcai Wu, Nan Cao, Liu Jiang, Conglei Shi, Yu-Shuen Wang, Seokhee Hong. Steering data quality with visual analytics: The complexity challenge. Visual Informatics, 2(4):191-197, 2018. [doi]

No reviews for this publication, yet.