Lidar Remote Sensing of Seawater Optical Properties: Experiment and Monte Carlo Simulation

Dong Liu, Peng Chen, Haochi Che, ZhiPeng Liu, Qun Liu, Qingjun Song, Sijie Chen, Peituo Xu, Yudi Zhou, Weibiao Chen, Bing Han, Xiaolei Zhu, Yan He, Zhihua Mao, Chengfeng Le. Lidar Remote Sensing of Seawater Optical Properties: Experiment and Monte Carlo Simulation. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing, 57(11):9489-9498, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.