A Semianalytic Monte Carlo Simulator for Spaceborne Oceanic Lidar: Framework and Preliminary Results

Qun Liu, Xiaoyu Cui, C├ędric Jamet, Xiaolei Zhu, Zhihua Mao, Peng Chen 0023, Jian Bai, Dong Liu 0020. A Semianalytic Monte Carlo Simulator for Spaceborne Oceanic Lidar: Framework and Preliminary Results. Remote Sensing, 12(17):2820, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.