Certificateless signcryption scheme in the standard model

Zhenhua Liu, Yupu Hu, Xiangsong Zhang, Hua Ma. Certificateless signcryption scheme in the standard model. Inf. Sci., 180(3):452-464, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.