A Virtual Marine Ranch for Underwater Tourism

Jiahui Liu, Jinxin Kang, Pengcheng Fu, Hong Yan. A Virtual Marine Ranch for Underwater Tourism. T. Edutainment, 16:117-125, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.