A multi-hop resource scheduling algorithm for IEEE 802.16j relay networks

I.-Hsien Liu, Chuan-Gang Liu, Chien-Tung Lu, Yi-Tsen Kuo, Jung-Shian Li. A multi-hop resource scheduling algorithm for IEEE 802.16j relay networks. Computer Networks, 67:164-179, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.