Multi-Projector Calibration Based on Virtual Viewing Space

Xizuo Liu, Yan Lin, Xiaogang Xu, Liang Ma. Multi-Projector Calibration Based on Virtual Viewing Space. IJVR, 19(3):16-30, 2019. [doi]

Bibliographies