Low Cost CORDIC-Based Configurable FFT/IFFT Processor for OFDM Systems

Dongpei Liu, Hengzhu Liu, Botao Zhang, Jianfeng Zhang, Shixian Wang, Zhengfa Liang. Low Cost CORDIC-Based Configurable FFT/IFFT Processor for OFDM Systems. IEICE Transactions, 95-A(10):1683-1691, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.