LCT: A Lightweight Cross-domain Trust Model for the Mobile Distributed Environment

Zhiquan Liu, Jianfeng Ma, Zhongyuan Jiang, Yinbin Miao. LCT: A Lightweight Cross-domain Trust Model for the Mobile Distributed Environment. TIIS, 10(2):914-934, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.