Multi-strategy brain storm optimization algorithm with dynamic parameters adjustment

Jianan Liu, Hu Peng, Zhijian Wu, Jianqiang Chen, Changshou Deng. Multi-strategy brain storm optimization algorithm with dynamic parameters adjustment. Appl. Intell., 50(4):1289-1315, 2020. [doi]

Bibliographies