A Survey of Sentiment Analysis Based on Transfer Learning

Ruijun Liu, Yuqian Shi, Changjiang Ji, Ming Jia. A Survey of Sentiment Analysis Based on Transfer Learning. IEEE Access, 7:85401-85412, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.