Visualization of the geometric transformation group based on the Riemannian metric

Tianci Liu, Zelin Shi, Yunpeng Liu, Chenxi Li. Visualization of the geometric transformation group based on the Riemannian metric. In Xiang Fei, Lipo Wang, Chunlei Ji, Qiang Sun 0005, Niansheng Chen, Xiaoyong Song, Xin Wang 0034, editors, 3rd International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2016, Shanghai, China, November 19-21, 2016. pages 930-935, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.