Time-Response-Histogram-Based Feature of Magnetic Barkhausen Noise for Material Characterization Considering Influences of Grain and Grain Boundary under In Situ Tensile Test

Jia Liu, Guiyun Tian 0001, Bin Gao 0003, Kun Zeng, Yongbing Xu, Qianhang Liu. Time-Response-Histogram-Based Feature of Magnetic Barkhausen Noise for Material Characterization Considering Influences of Grain and Grain Boundary under In Situ Tensile Test. Sensors, 21(7):2350, 2021. [doi]

Authors

Jia Liu

This author has not been identified. Look up 'Jia Liu' in Google

Guiyun Tian 0001

This author has not been identified. Look up 'Guiyun Tian 0001' in Google

Bin Gao 0003

This author has not been identified. Look up 'Bin Gao 0003' in Google

Kun Zeng

This author has not been identified. Look up 'Kun Zeng' in Google

Yongbing Xu

This author has not been identified. Look up 'Yongbing Xu' in Google

Qianhang Liu

This author has not been identified. Look up 'Qianhang Liu' in Google