Time-Response-Histogram-Based Feature of Magnetic Barkhausen Noise for Material Characterization Considering Influences of Grain and Grain Boundary under In Situ Tensile Test

Jia Liu, Guiyun Tian 0001, Bin Gao 0003, Kun Zeng, Yongbing Xu, Qianhang Liu. Time-Response-Histogram-Based Feature of Magnetic Barkhausen Noise for Material Characterization Considering Influences of Grain and Grain Boundary under In Situ Tensile Test. Sensors, 21(7):2350, 2021. [doi]

Bibliographies