An Approach of Semantic Web Service Classification Based on Naive Bayes

Jianxiao Liu, Zonglin Tian, Panbiao Liu, Jiawei Jiang, Zhao Li. An Approach of Semantic Web Service Classification Based on Naive Bayes. In Jia Zhang, John A. Miller, Xiaofei Xu, editors, IEEE International Conference on Services Computing, SCC 2016, San Francisco, CA, USA, June 27 - July 2, 2016. pages 356-362, IEEE, 2016. [doi]

No reviews for this publication, yet.