EERA-KWS: A 163 TOPS/W Always-on Keyword Spotting Accelerator in 28nm CMOS Using Binary Weight Network and Precision Self-Adaptive Approximate Computing

Bo Liu 0019, Zhen Wang, Hu Fan, Jing Yang, Bo Liu, Wentao Zhu, Lepeng Huang, Yu Gong, Wei Ge, Longxing Shi. EERA-KWS: A 163 TOPS/W Always-on Keyword Spotting Accelerator in 28nm CMOS Using Binary Weight Network and Precision Self-Adaptive Approximate Computing. IEEE Access, 7:82453-82465, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.