Ambulatory Human Gait Phase Detection Using Wearable Inertial Sensors and Hidden Markov Model

Long Liu, Huihui Wang, Haorui Li, Jiayi Liu, Sen Qiu, Hongyu Zhao, Xiangyang Guo. Ambulatory Human Gait Phase Detection Using Wearable Inertial Sensors and Hidden Markov Model. Sensors, 21(4):1347, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.