An Intention MAintenance Mechanism

Heyun Liu, Kehong Wang, Chunyi Shi, Wang Dingxin. An Intention MAintenance Mechanism. In SCAI. pages 31-40, 1995.

Abstract

Abstract is missing.